1. അരിപ്പൻ

    1. നാ.
    2. അരിച്ചുപെറുക്കി ചെലവാക്കുന്നവൻ, പിശുക്കൻ
    3. ആറ്റിലും മറ്റും ഇറങ്ങി രത്നങ്ങൾ ശെഖരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക