1. അരിപ്ര

    1. വി.
    2. പാപമില്ലാത്ത
    3. കുറ്റമില്ലാത്ത
    4. മറുകില്ലാത്ത
    5. തെളിച്ചമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക