1. അരിഭദ്ര

    1. നാ.
    2. ശത്രുക്കളിൽ പ്രമുഖൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക