1. അരിമ

  1. നാ.
  2. വാത്സല്യം
  3. കാഠിന്യം, പ്രയാസം
  4. ദൗർലഭ്യം
  5. അമൂല്യത
 2. അരിമ

  1. നാ.
  2. അരമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക