1. അരിമേജയൻ

    1. നാ.
    2. ശത്രുവിനെ വിറപ്പിക്കുന്നവൻ
    3. കുരുവിൻറെ ഒരു പുത്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക