1. അരിമേദം

    1. നാ.
    2. ഒരു ഔഷധി, പീനാറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക