1. അരിമ്പാറ

    1. നാ.
    2. ശരീരത്തിൽ മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന വേദനയില്ലാത്ത ഒരുതരം കുരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക