1. അരിമ്പുമണി

    1. നാ.
    2. അനവധി പൊന്നരിമ്പുകൾ കൂട്ടിവിളക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന കണ്ഠാഭരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക