1. അരിയ

  1. വി.
  2. പ്രീയമുള്ള
  3. അസാധാരണമായ, ദുർലഭമായ
  4. കഠിനമായ, പ്രയാസമുള്ള
  5. അവിജ്ഞേയമായ
  6. ഭംഗിയുള്ള, ചെറിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക