1. അരിയം

    1. നാ.
    2. അരിശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക