1. അരിയാട

    1. നാ.
    2. എണ്ണ അരിക്കാനുപയോഗിക്കുന്നതും തെങ്ങിൻറെ കൊതുമ്പിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ആടപോലുള്ള വസ്തു, കോഞ്ഞാട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക