1. അരിയാപൊരിയൻ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ചെറിയ മരം, നീലത്താളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക