1. അരിവയർ

  1. നാ. ബ.വ.
  2. സ്ത്രീകൾ, സുന്ദരിമാർ
 2. അരവയറ്

  1. നാ.
  2. അല്പം കഞ്ഞി (ഭക്ഷണം.)
 3. അരുവയർ

  1. നാ. ബ.വ.
  2. സ്ത്രീകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക