1. അരിവാല

    1. നാ.
    2. അരിവാർക്കുന്നതിനു ഉപയോഗീക്കുന്ന അടച്ചൂറ്റി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക