1. അരിഷഡ്വർഗം

  1. നാ.
  2. കാമം
  3. ക്രാധം
  4. ലോഭം
  5. മോഹം
  6. മദം
  7. മാത്സര്യം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക