1. അരിഷ്ടത

    1. നാ.
    2. കഷ്ടത, ദൗർഭാഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക