1. അരീക്ക

    1. നാ.
    2. ചമ്പനെക്കാൾ മൂത്തതും പഴുക്കയെക്കാൾ ഇളയതുമായ പാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക