1. അരീതിക

    1. വി.
    2. രീതിയിലല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക