1. അരുജ

    1. വി.
    2. വേദനയില്ലാത്ത
    3. രോഗമില്ലാത്ത
    4. പൊട്ടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക