1. അരുണൻ

  1. -
  2. സൂര്യൻ
  3. സൂര്യൻറെ സാരഥി
  4. ബുധൻ
  5. ഉദ്ദാലകൻറെ പിതാവ്
 2. ആരണൻ

  1. നാ.
  2. ബ്രാഹ്മണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക