1. അരുതാത്ത

    1. വ.
    2. പേ. പാടില്ലാത്ത, വിലക്കപ്പെട്ട, അസാധ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക