1. അരുത്തി

    1. നാ.
    2. ദൗർലഭ്യം, പ്രിയം, വത്സല്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക