1. അരുത്ഥായി

    1. നാ.
    2. എഴുന്നേൽക്കാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക