1. അരുന്തുദ

    1. വി.
    2. മർമത്തെ പിളർക്കുന്ന, അധികം വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക