1. അരുമറ, -മാമറ

    1. നാ.
    2. ശ്രഷ്ഠമായ വേദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക