1. അരുമാന്ത

    1. വി.
    2. അപൂർവമായ, കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക