1. അരുമ്പൻ

    1. നാ.
    2. പിശുക്കൻ, ഉലുന്തൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക