1. അരുഷിക, -സിക

    1. നാ.
    2. ഒരു ക്ഷുദ്രരോഗം (തലയിൽ വ്രണമുണ്ടാക്കും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക