1. അരുഷ്കരം

    1. നാ.
    2. ചേർക്കുരു (വ്രണത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ)
  2. ആരുഷ്കരം

    1. നാ.
    2. ചേരുമരത്തിൻറെ കായ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക