1. അരുഷൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
  3. അഗ്നിയുടെ ചുവന്ന കുതിര, അഗ്നിജ്വാല
  4. ചെമന്ന മേഘം
 2. അരൂഷൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
 3. അരശൻ

  1. നാ.
  2. അരചൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക