1. അരൂപം

    1. നാ.
    2. ചുരുക്കം, അപൂർവം, ദുർലഭം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക