1. അരൂപി

    1. നാ.
    2. രൂപമില്ലാത്തവൻ, ശരീരമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക