1. അരേ

    1. വ്യാ.
    2. എടാ! എന്നപോലെ ഒരു സംബോധന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക