1. അരേപസ്സ്

    1. വി.
    2. പാപമില്ലാത്ത, കളങ്കമില്ലാത്ത
    3. ശുദ്ധമായ, പ്രകാശമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക