1. അരോക

  1. വി.
  2. ശോഭയില്ലാത്ത, മങ്ങിയ, ഇരുണ്ട
  3. ദ്വാരമില്ലാത്ത
 2. അരോഗ

  1. വി.
  2. രോഗമില്ലാത്ത, സുഖമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക