1. അരോഗത

    1. നാ.
    2. രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ആരോഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക