1. അരോചകി

    1. നാ.
    2. അരോചകവ്യാധിയുള്ളവൻ
    1. അലം.
    2. ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിവേകത്തോടെ കാവ്യത്തെ സമീപിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക