1. അറച്ചീര

    1. നാ.
    2. അറപ്പുചീര, ഒരിനം ചെറിയ ചീരെ, അറക്കീര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക