1. അറപ്പുപൊടി

    1. നാ.
    2. തടി അറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൊടി, അറക്കപ്പൊടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക