1. അറപ്പുര

    1. നാ.
    2. സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മുറി, ഭിത്തിയുടെ സ്ഥാനത്തു നിരയായിരിക്കും സാധാരണ
    3. നെൽപ്പുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക