1. അറമാടി, അരു-

    1. നാ.
    2. അടമാരി, ഞാറ്റടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക