1. അറയാഞ്ഞിലി

    1. നാ.
    2. അറയാനി, വൽക്കലവൃക്ഷം, ഇതിൻറെ പട്ട ചതച്ചു മരവുരി ഉണ്ടാക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക