1. അറവാതിൽ

    1. നാ.
    2. അറയുടെ മുൻഭാഗത്തുള്ള വാതിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക