1. അറവിടുക

    1. ക്രി.
    2. നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുക
    3. വിൽക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക