1. അറവുശാല

    1. നാ.
    2. കശാപ്പുശാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക