1. അറവ്

  1. നാ.
  2. അറപ്പ്, അറുപ്പ്
  3. മൂർച്ച
  4. കൊല്ലാനുള്ള മൃഗമോ പക്ഷിയോ. ഉദാ: അറവുമാട്
 2. ആറുവാ, ആർവാ

  1. നാ.
  2. ആർപ്പുവിളി
 3. അറവേ

  1. അവ്യ.
  2. അറുമാറ്, ഇല്ലാതാകും വിധം
 4. അറിയിക്കുക, അറിവി-

  1. ക്രി.
  2. മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക, അറിവുകൊടുക്കുക, നിവേദനം ചെയ്യുക
 5. അറിവ്

  1. നാ.
  2. പരിചയം
  3. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾവഴി മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിരൂപം, ബോധം, ധാരണ, ഗ്രഹണം
  4. പാണ്ഡിത്യം, പഠിപ്പ്, ജ്ഞാനം, വൈസൂഷ്യം
  5. വിവേകം, വകതിരിവ്, കാര്യാകാര്യവിവേചനം
  6. അറിയിപ്പ്, വിജ്ഞാപനം
  1. പ്ര.
  2. അറിവുകേട് = അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക