1. അറസ്റ്റ്

    1. നാ.
    2. പോലീസ്സുകാരൻ നിയമപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ, തടങ്കലിൽ വയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക