1. അറികുറി

    1. നാ.
    2. അറിയിക്കുവാനുള്ള അടയാളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക