1. അറിന്തർ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. അറിവുള്ളവർ, ജ്ഞാനികൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക