1. അറിയിപ്പ്

    1. നാ.
    2. അറിയിക്കൽ, അറിവുകൊടുപ്പ്, നിവേദനം, തെരിയപ്പെടുത്തൽ
    3. പരസ്യപ്പെടുത്തൽ, വിജ്ഞാപനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക